Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN The Blend bv, gevestigd te Zaltbommel – Nederland 

Datum: 18 december 2012

Artikel 1 Toepasselijkheid  

1.1 Deze voorwaarden (de ‘’Algemene voorwaarden’’) zijn van toepassing op alle met The Blend bv gesloten overeenkomsten voor (a) de huur of bruikleen van Apparatuur en-/of (b) de verkoop en levering van Apparatuur, onderdelen voor Apparatuur, bruikleen van porselein en/of servies, ingrediënten, verbruiksartikelen en andere zaken alsmede op het afleveren en gebruik van (retour) emballage, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en leveringen die daarmee verband houden. Op alle offertes, bestellingen, opdrachtbevestigingen, facturen en leveranciers van producten en overeenkomsten tussen The Blend bv en huurder/bruiklener/koper (hierna de wederpartij) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Arnhem, tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anders voorschrijft.

1.2 Iedere aanbieding c.q. prijsopgave is vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd.

1.3 Op afwijkende en-/of aanvullende bedingen en-/of eigen voorwaarden kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van The Blend bv zijn aanvaard.

1.4 De wederpartij die eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, op latere overeenkomsten tussen de wederpartij en The Blend bv, en, bij wijziging van de Algemene Voorwaarden, met de toepasselijkheid daarvan op reeds bestaande overeenkomsten.

1.5 In het geval er strijdigheid bestaat tussen een bepaling van de Algemene Voorwaarden en een bepaling van een overeenkomst, prevaleert de bepaling van de overeenkomst. 

1.6 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door The Blend bv worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 2 Levering, levertijd, afname

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal transport van Apparatuur steeds door The Blend bv worden verzorgt conform de geldende The Blend-tarieven. Transport van door The Blend bv te leveren ingrediënten, verbruiksartikelen zoals  porselein, servies en andere door The Blend bv te leveren producten, behoudens apparatuur, geschiedt op basis van franco huis (incoterms, meest recente versie), indienovereengekomen en schriftelijk vastgelegd, anders af fabriek. 

2.2 Op het moment van levering, rust op de wederpartij een onderzoeksplicht, in die zin, dat door deze gecontroleerd dient te worden of de inhoud van de afleveringsbon of dergelijk document, in overeenstemming is met de levering.

2.3 De wederpartij dient bij gebreken binnen 24 uur te reclameren bij The Blend bv via mail of schriftelijk.

2.4 Indien door The Blend bv geleverde zaken na de aflevering qua aard en-/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of omverpakt, vervalt elk recht van de wederpartij om schade te claimen wegens gebreken in het geleverde.

2.5 In ontvangst genomen zaken mogen slechts worden geretourneerd indien The Blend bv uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. 

2.6 Leveringstermijnen zijn steeds bij benadering. Bij overschrijden van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens de wederpartij de vergoeding van eventuele daardoor ontstane schade verschuldigd.

2.7 Op de wederpartij rust een afnameplicht. Indien Te Blend bv de zaken op de overeengekomen dag of periode op het eventueel overeengekomen tijdstop van levering aanbiedt en aflevering van de zaken niet mogelijk blijkt is The Blend bv gerechtigd de in verband met de levering gemaakte kosten in rekening te brengen en de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. 

2.8 De wederpartij zal redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst van de zaken en het tijdstip waarop met lossen kan worden begonnen, te beperken tot maximaal vijftien (15) minuten en voorts bewerkstelligen dat eventuele retourvracht kan worden meegenomen. 

2.9 Deelleveringen toegestaan. The Blend bv is gerechtigheid de verrichte deelleveringen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.10 Het risico ten aanzien van de zaken gaat over bij levering. 

2.11 Bij levering op afroep, dient onze wederpartij uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de order de bestelde apparatuur en/of ingrediënten/verbruiksartikelen/porselein/servies af te nemen. Bij gebreke waarvan opslagkosten in rekening zullen worden gebracht en de wederpartij onmiddellijk voor voldoening van de op dat moment opeisbare verkoopprijs zorg dient te dragen. Wanneer de afroeptermijn wordt overschreden, draagt de wederpartij bovendien vanaf dat moment het risico voor de gekochte goederen. Een andere termijn dan de bovenstaande kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 Prijzen, betaling en eigendomsvoorbehoud

3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en zijn gesteld in euro.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van sluiten van de overeenkomst door The Blend bv. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersverandering, wijziging van voorschriften van de overheid, belastingen en-/of heffingen en-/of servicetarieven, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is The Blend bv gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De wederpartij is gehouden de aldus verhoogde koopprijs te voldoen.

3.3 In een prijslijst opgenomen prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen op grond van verhoging van de kostprijs. The Blend bv is steeds gerechtigd om deze kostprijsverhoging in haar prijzen te verwerken en in haar prijslijst door te voeren. Bestellingen op basis van in een prijslijst opgenomen prijzen zullen door The Blend bv worden geleverd tegen de ten tijde van levering geldende prijzen.

3.4 Alle door The Blend bv geleverde en nog niet betaalde goederen blijven eigendom van The Blend bv totdat alle vorderingen van The Blend bv op de wederpartij (waaronder verschuldigde rente en-/of kosten) volledig zijn voldaan, de wederpartij de door The Blend bv verrichtte of te verrichten bijkomende diensten betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen. 

3.5 Betalingen door de wederpartij aan The Blend bv zullen, ongeacht of de wederpartij bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders heeft vermeld, allereerst worden toegerekend aan die vorderingen van The Blend bv op de wederpartij ter zake waarvan The Blend bv geen eigendomsvoorbehoud heeft.

3.6 Facturen dienen middels automatisch incasso binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning door The Blend bv van enige vordering van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van €50,- .

3.8 Tenzij anders overeengekomen wordt elke betaling door de wederpartij geachte te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij die betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3.9 Het is de wederpartij niet toegestaan enige schuld aan The Blend bv te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van The Blend bv aan de wederpartij. De wederpartij is voorts niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. 

3.10 The Blend bv behoudt zich het recht voor een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen, gelijk aan twee procent van het factuurbedrag van de geleverde goederen inclusief BTW. De wederpartij is deze toeslag niet verschuldigd bij betaling binnen het betalingstermijn, hetgeen van het volledige factuurbedrag schriftelijk is overeengekomen. 

3.11 De retouremballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen, wordt geen eigendom van de wederpartij, niettegenstaande de betaling van het statiegeld voor deze emballage door de wederpartij.

3.12 Het is de wederpartij niet toegestaan de (retour)emballage te hervullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is. The Blend bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (retour)emballage.

Artikel 4 Garantie

4.1 De zaken worden door The Blend bv verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4.2 The Blend bv staat ervoor in dat de door haar geleverde producten en/of (reserve)onderdelen vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten gedurende een garantietermijn van 1 jaar na plaatsing van de apparatuur. Voor (reserve)onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar na de vroegste van de installatie- of leverdatum. Het voorgaande is niet van toepassing op occasions, daarvoor geldt een garantietermijn van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 De garantie is beperkt tot het, ter keuze van The Blend bv, (1) kosteloos repareren of vervangen van de zaken of (2) de koopprijs van de zaken aan de wederpartij restitueren. In beide gevallen is de wederpartij verplicht de betreffende zaken binnen 10 werkdagen aan The Blend bv te retourneren. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin de schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting e.d.

4.4 De garantie op apparatuur en (reserve)onderdelen vervalt indien de wederpartij deze heeft verplaatst, op ondeskundige wijze heeft vervoerd, geïnstalleerd of laten vervoeren of installeren, onvoldoende heeft onderhouden of onderhoudt, reparaties en/of afstelling van de apparatuur heeft laten verrichten door anderen dan The Blend bv zonder dat The Blend bv daarmee vooraf schriftelijk had ingestemd. Voor overige zaken vervalt de garantie indien de wederpartij de zaken heeft vermengd, verwerkt of bewerkt of deze op ondeugdelijke wijze heeft opgeslagen.

4.5 De garantie kan door de wederpartij slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk bij The Blend bv reclameert terzake van (a) uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken direct bij aflevering door dit aan te geven op het ontvangstbewijs voor de zaken en (b) uiterlijk niet waarneembare gebreken aan de zaken binnen 10 werkdagen nadat deze ontdekt zijn dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Bij niet tijdige reclame verliest de wederpartij zijn aanspraken jegens The Blend bv en geldt de levering als onvoorwaardelijk.

Artikel 5 Aansprakelijkheid voor geleverde zaken en verrichte diensten

5.1 Met betrekking tot geleverde zaken, het verrichten van diensten en montage, waaronder tevens wordt verstaan het verstrekken van adviezen, The Blend bv ten vervoer, ter bewerking en/of ter opslag ter hand gestelde zaken, waaronder tevens worden verstaan documenten en tekeningen, en met betrekking tot het overschrijden van leveringstermijnen is The Blend bv uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:

5.1.a. in het geval door The Blend bv garantie is verstrekt, wordt door The Blend bv aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit de garantie voortvloeit;

5.1.b. de aansprakelijkheid van The Blend bv wordt opgeheven in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst of blijvend verhindert.

5.1.c. de aansprakelijkheid van The Blend bv is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade;

5.1.d. de aansprakelijkheid van The Blend bv is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag;

5.1.e. indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;

5.1.f. de aansprakelijkheid van The Blend bv voor ter hand gestelde zaken is in ieder geval beperkt tot € 3,00 per kilo gewicht van die zaken;

5.1.g. The Blend bv kan tot het beloop van de daadwerkelijke mogelijke uitkering uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering geen beroep doen op de hiervoor genoemde beperkingen van haar aansprakelijkheid indien zij voor dergelijke schade verzekerd is, en de aansprakelijkheidsverzekeraar tot erkenning van de aansprakelijkheid overgaat.

5.2 De wederpartij vrijwaart The Blend bv van alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst(en), behoudens en voor zover de wederpartij aantoont dat die vordering op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van de wederpartij ligt.

5.3 Behoudens opzet of grove schuld van The Blend bv en/of haar leidinggevende onderschikten is de aansprakelijkheid van The Blend bv voor schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad beperkt tot de directe schade tot maximaal de restwaarde van de geleverde apparatuur; elke aansprakelijkheid van The Blend bv voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade is steeds uitgesloten.

5.4 The Blend bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van internet, de website, webshop, social media, storingen in het dataverkeer of (on)bereikbaarheid van de website/webshop.

5.5 The Blend bv aanvaardt geen aansprakelijkeheid voor de gevolgen van eventuele typefouten noch voor informatie die afkomstig is van derden (bijv. advertenties). 

Artikel 6 Apparatuur

6.1 Onder “apparatuur” wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan; alle door The Blend bv en/of aan The Blend bv gelieerde vennootschappen en/of door The Blend bv ingeschakelde derden aan de wederpartij te leveren apparatuur (inclusief onderzetkasten, koffiecorners en andere bij de apparatuur behorende zaken) voor de verzorging van warme en/of koude dranken en andere verbruiksartikelen.

Artikel 7 Verhuur of Bruikleen van apparatuur, porselein en servies

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen kan de overeenkomst door de wederpartij tussentijds niet worden opgezegd en kunnen de rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet zonder toestemming van The Blend bv aan derden worden overgedragen.

7.2 Indien de overeenkomst afloopt, (voortijdig) wordt beëindigd, ontbonden of wanneer beslag op een bestanddeel van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij aangevraagd of de wederpartij anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert, de wederpartij de onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel zijn plaats van vestiging of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, dan  is The Blend bv gerechtigd de apparatuur, porselein en/of servies onmiddellijk terug te nemen. Indien meer dan 10% van de in bruikleen gegeven of gehuurde apparatuur, porselein en/of servies niet retour of onbeschadigd retour naar The Blend bv komt, zal het verschil aan waarde (bruto prijzen) aan de wederpartij worden berekend.

7.3 Indien de overeenkomst afloopt, (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden door The Blend bv omdat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel de overeenkomst door de wederpartij (voortijdig) wordt beëindigd of ontbonden, is de wederpartij onverminderd aan The Blend bv verschuldigd de door The Blend bv in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder de nog niet verschenen huurtermijnen.

7.4 Alle door The Blend bv op basis van huur en/of bruikleen geleverde apparatuur, porselein en/of servies is en blijft eigendom van The Blend bv.

Artikel 8 (Gebruiks-)voorwaarden apparatuur bij Verhuur of Bruikleen

Voor elke locatie/vestiging van de wederpartij waar apparatuur door The Blend bv wordt geplaatst op basis van huur of bruikleen, gelden de volgende (gebruiks-)voorwaarden en andere verplichtingen:

8.1 De apparatuur zal in geen geval aard en nagelvast met de grond en/of enige (on)roerende zaak worden verbonden, zodanig dat de apparatuur bestanddeel daarvan wordt.

8.2 De apparatuur zal zorgvuldig worden behandeld en met inachtneming van de door The Blend bv verstrekte richtlijnen, voorschriften en aanwijzingen.

8.3 The Blend bv zal onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, zowel telefonisch als schriftelijk worden geïnformeerd over beschadiging of verlies van apparatuur. Voorts zal The Blend bv onmiddellijk worden geïnformeerd indien de apparatuur een storing vertoont of anderszins niet goed functioneert. Het is niet toegestaan dat de apparatuur wordt gerepareerd of een onderdeel daarvan wordt vervangen door een niet door The Blend bv geautoriseerde derde of wederpartij.

8.4 Het is de wederpartij niet toegestaan de apparatuur te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen, tenzij daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van The Blend bv is verkregen. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan om op de apparatuur een beperkt zakelijk recht te vestigen, het te vervreemden dan wel op enige andere wijze afbreuk te doen aan het eigendomsrecht van The Blend bv op de apparatuur.

8.5 De op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften, die mede dienen om het eigendomsrecht van The Blend bv op de apparatuur kenbaar te maken, mogen in geen geval worden verwijderd, bedekt, verandert, beschadigd, noch mogen andere merken, nummers, namen en/of andere opschriften worden toegevoegd.

8.6 De wederpartij zal de apparatuur op eigen kosten verzekeren en verzekerd houden tegen beschadiging, verlies, diefstal, brand- en inboedelschade, op verzoek van The Blend bv zal de wederpartij een bewijs van genoegzame verzekering overleggen.

Artikel 9 Technische service(apparatuur) bij Huur, Bruikleen of Koop

9.1 Indien de door The Blend bv geleverde apparatuur een serviceovereenkomst wordt aangegaan, maken de Algemeen Voorwaarden deel uit van die serviceovereenkomst. 

9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke serviceovereenkomst aangegaan voor een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de installatiedatum van de apparatuur, met stilzwijgende verlenging voor telkens eenzelfde periode, tenzij The Blend bv of de wederpartij binnen één maand voor aanvang van het volgende gebruiksjaar, schriftelijk de serviceovereenkomst opzegt. Bij aanvang van ieder volgend gebruiksjaar zijn de servicetarieven zoals opgenomen in de meest recente prijslijst van The Blend bv van toepassing. De wederpartij is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen onder de serviceovereenkomst van derden over te dragen. 

Artikel 10 Levering en installatie(apparatuur) bij huur, bruikleen of koop

10.1 The Blend bv zal de apparatuur leveren, plaatsen en bedrijfsklaar installeren op het nader tussen partijen overeengekomen plaatsingsadres tegen de dan geldende leverings- en installatietarieven van The Blend bv De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat: (a) de ruimte(n) waarin de apparatuur zal worden geplaatst, alsmede de toegang daartoe geschikt is/zijn voor de plaatsing en installatie van de apparatuur en het gebruik daarvan o.a. door de aanwezigheid van een vloeistofdichte vloer en (b) de elektrische-, water- en overige aansluitingen (allen binnen één meter van de plaatsing van de apparatuur) die benodigd zijn voor het normaal functioneren van de apparatuur. Wanneer de wederpartij niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen, heeft The Blend bv het recht van plaatsing af te zien en een bedrag ad. € 250,- per apparaat aan de wederpartij in rekening te brengen ter vergoeding van voorrij-, administratieve- en andere kosten. Tussen The Blend bv en de wederpartij zal dan een nieuwe plaatsingsdatum overeengekomen worden.

Artikel 11 Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage

11.1 voor de retouremballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage geheven, overeenkomstig de door The Blend bv bekend gemaakte tarieven. 

11.2 Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage. 

11.3 Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan de distributeur van The Blend bv  te worden geretourneerd, waarbij de wederpartij gehouden is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur in de bijbehorende kratten of dozen gesorteerd zijn. 

11.4 Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kratten of dozen waarin zij zijn geleverd behoeven door The Blend bv niet te worden teruggenomen. Indien de wederpartij de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert, zal The Blend bv niet gehouden zijn de vergoeding behandeling retouremballage te restitueren.

11.5 Voor beschadigde retouremballage vindt geen restitutie van statiegeld plaats. 

11.6 The Blend bv is niet gehouden meer retouremballage in te nemen dan zij aan de wederpartij heeft afgeleverd. Indien meer retouremballage wordt aangeboden en geaccepteerd, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 De wederpartij is te allen tijde verplicht tot geheimhouding van informatie, in het bijzonder de prijzen en condities, die de wederpartij door The Blend bv ter kennis is c.q. wordt gebracht tenzij:

12.1.a. deze informatie al in het bezig van de wederpartij was zonder dat deze gebonden was aan een geheimhoudingsplicht;

12.1.b. de informatie op het moment van bekendmaking door The Blend bv algemeen bekend was of nadien is geworden anders dan door een schending van een geheimhoudingsplicht;

12.1.c. door de wederpartij verworven is van een derde die niet gebonden was aan een geheimhoudingsplicht;

12.1.d. door de wederpartij zelfstandig ontwikkeld is;

12.1.e. op grond van de wet, enig voorschrift van overheidswege of een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of ander overheidsorgaan door de wederpartij openbaar gemaakt dient te worden. 

12.2 Alle vorderingen van The Blend bv worden terstond opeisbaar en The Blend bv heeft het recht de overeenkomst(en) met de wederpartij terstond te ontbinden wanneer beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij aangevraagd of de wederpartij anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert, de wederpartij de onderneming liquideert, in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel zijn plaats van vestiging of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

12.3 De wederpartij zal The Blend bv te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken of ter uitoefening van haar rechten.

12.4 De wederpartij is gehouden, zodra The Blend bv daarom op welk moment dan ook verzoekt, zekerheid te stellen voor de nakoming van de (financiële) verplichtingen uit de overeenkomst, in een door The Blend bv goedgekeurde vorm. Indien de wederpartij dat weigert is The Blend bv gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingrechten.

12.5 The Blend bv kan te allen tijde een alternatief vergelijkbaar product leveren mits in goed overleg met wederpartij.